Trung tâm hỗ trợ

Một số cách chuyển đổi chuỗi có dấu thành không dấu trong rewrite url

Tôi có đọc rất nhiều bài, các bạn hỏi sau khi đã biết cách rewrite url rằng: bây giờ không muốn viết là /1/Category/index.html mà muốn viết thành /1/Thoi-trang.html thì phải làm như thế nào?

Thật ra, đây cũng chỉ là một thủ thuật nhỏ mà thôi.

Tôi vẫn tiếp tục lấy ví dụ đối với url ở bên trên: http://lichsu.vn/1/Thoi-trang.html, ở đây trong database chúng ta sẽ có bảng Categories(ID, CatName) với giá trị ID = 1, CatName = Thời trang.

Việc còn lại của bạn chỉ là viết một hàm để biến chuỗi ‘Thời trang' thành ‘Thoi-trang' mà thôi. Nguyên tắc như sau: gặp các ký tự không dấu thì giữ  nguyên, gặp ký tự có dấu thì replace thành không dấu ví dụ như ‘ờ' thì replace thành ‘o', các ký tự đặc biệt như dấu cách (space – cách trắng), hay ngoặc kép, ngoặc đơn thì replace thành dấu '-'.

Có rất nhiều cách để thực hiện điều này, bằng code C#, hay xử lý các Function ngay trong database.

Đây là hàm tôi viết bằng C# (sau khi kết hợp nhiều phương pháp khác nhau), tôi đặt tên là ConvertToUnSign

 /// 

    /// Hàm chuyển đổi chuỗi có dấu thành không dấu

    /// NhanDT 14/01/2011.

    /// 

    /// 

    /// 

    public static string ConvertToUnSign(string text)

    {

        for (int i = 32; i < 48; i++)

        {

            text = text.Replace(((char)i).ToString(), " ");

        }

        text = text.Replace(".", "-");

        text = text.Replace(" ", "-");

        text = text.Replace(",", "-");

        text = text.Replace(";", "-");

        text = text.Replace(":", "-");

 

        Regex regex = new Regex(@"p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");

 

        string strFormD = text.Normalize(System.Text.NormalizationForm.FormD);

  return regex.Replace(strFormD, String.Empty).Replace('u0111','d').Replace('u0110', 'D');

    }

 

Nếu muốn xử lý trong database thì tôi có sưu tầm được 1 Function của bác Admin trong HMWeb.com.vn

 

CREATE FUNCTION [dbo].[fuChuyenCoDauThanhKhongDau]

(

      @strInput NVARCHAR(4000)

)

RETURNS NVARCHAR(4000)

AS

BEGIN    

    IF @strInput IS NULL RETURN @strInput

    IF @strInput = '' RETURN @strInput

    DECLARE @RT NVARCHAR(4000)

    DECLARE @SIGN_CHARS NCHAR(136)

    DECLARE @UNSIGN_CHARS NCHAR (136)

 

    SET @SIGN_CHARS = N'ăâđêôơưàảãạáằẳẵặắầẩẫậấèẻẽẹéềểễệế

                  ìỉĩịíòỏõọóồổỗộốờởỡợớùủũụúừửữựứỳỷỹỵý

                  ĂÂĐÊÔƠƯÀẢÃẠÁẰẲẴẶẮẦẨẪẬẤÈẺẼẸÉỀỂỄỆẾÌỈĨỊÍ

                  ÒỎÕỌÓỒỔỖỘỐỜỞỠỢỚÙỦŨỤÚỪỬỮỰỨỲỶỸỴÝ'

                  +NCHAR(272)+ NCHAR(208)

    SET @UNSIGN_CHARS = N'aadeoouaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeee

                  iiiiiooooooooooooooouuuuuuuuuuyyyyy

                  AADEOOUAAAAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEIIIII

                  OOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUYYYYYDD'

 

    DECLARE @COUNTER int

    DECLARE @COUNTER1 int

    SET @COUNTER = 1

 

    WHILE (@COUNTER <=LEN(@strInput))

    BEGIN  

      SET @COUNTER1 = 1

      --Tìm trong chuỗi mẫu

       WHILE (@COUNTER1 <=LEN(@SIGN_CHARS)+1)

       BEGIN

     IF UNICODE(SUBSTRING(@SIGN_CHARS, @COUNTER1,1))

            = UNICODE(SUBSTRING(@strInput,@COUNTER ,1) )

     BEGIN          

          IF @COUNTER=1

              SET @strInput = SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1)

              + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)-1)                  

          ELSE

              SET @strInput = SUBSTRING(@strInput, 1, @COUNTER-1)

              +SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1)

              + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)- @COUNTER)

              BREAK

               END

             SET @COUNTER1 = @COUNTER1 +1

       END

      --Tìm tiếp

       SET @COUNTER = @COUNTER +1

    END

    SET @strInput = replace(@strInput,' ','-')

    RETURN @strInput

END

 

Cách gọi ra khi cần convert như sau:

SELECT dbo.fuChuyenCoDauThanhKhongDau (CatName) FROM Categories

Với CatName = ‘Thời trang' chúng ta sẽ có kết quả là ‘thoi-trang'.

Như vậy đến bước này, chúng ta đã biết thêm cách để chuyển đổi một chuỗi có dấu thành chuỗi không dấu, chỉ cần sử dụng chuỗi này và truyền vào các parameter trong rule, chúng ta sẽ có những liên kết thân thiện với người dùng hơn rất nhiều so với các query chỉ có các ID là những chữ số khó hiểu.

Hơn +10,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào ?
Bạn mong muốn có một website thương hiệu phù hợp với lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của bạn sẽ được lắng nghe.Chúng tôi mong muốn nhận thông tin yêu cầu của quý khách hàng qua đường dây nóng 0938 91 96 05 để chúng tôi có thể tư vấn một cách tốt nhất.
IMS luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng 24/7, mọi thắc mắc xin hãy gọi điện với chúng tôi qua số hotline 0938 91 96 05 để được tư vấn trực tiếp Liên hệ báo giá